Scroll Top

VI. Uluslararası Balkan Türkolojisi Sempozyumu (16-18 Ekim 2024)

16 – 18 Ekim 2024, Prizren

Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi (BAL-TAM), Türkoloji çalışmalarını tek bir merkez çatısı altında toplayarak daha etkili ve verimli çalışmalar sağlamak, Türkoloji dünyasıyla bilgi alışverişini hızlandırmak ve yaratıcı bireyler olarak genç araştırmacılar yetiştirmek amacıyla 2001 yılının Mart ayında, bir Osmanlı kültür merkezi ve tarihi bir kent olan, nüfusunun önemli bölümünü Türklerin oluşturduğu Prizren’de, Kosava Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesine bağlı Türkoloji Kürsüsü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Nimetullah HAFIZ ve Prof.Dr. Tacida HAFIZ tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana Uluslararası Balkan Türkolojisi Sempozyumları düzenlemektedir.

BAL-TAM tarafından ilki 2001 yılında Prizren’de (Kosova), ikincisi 2002 yılında Mostar’da (Bosna Hersek), üçüncüsü 2003 yılında Kotor’da (Karadağ), dördüncüsü 2007 yılında Zagreb’de (Hırvatistan) ve beşincisi 2011 yılında Prizren’de düzenlenen sempozyumun altıncısı ise yine Uluslararası Balkan Türkolojisi Sempozyumu adıyla 16-18 Ekim 2024 tarihlerinde Prizren’de gerçekleştirilecektir.

Sempozyuma başvurulacak bildiri konuları Kosova’da Türkoloji çalışmaları, Türk ve Balkan medeniyetleri arasındaki tarih, kültür, dil, edebiyat, sanat tarihi ve halk bilimi alanlarındaki ilişkiler olarak belirlenmiştir.

Sempozyuma bu konular çerçevesinde hazırlanacak bildirilerle katılım beklenmektedir.

Tunç ANGILI, T.C. Priştine Büyükelçisi

Celal DOĞAN, T.C. Prizren Başkonsolosu

Fikrim DAMKA, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı

Abdullah EREN, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı

Sultan RAEV, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreteri

Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN

Prof. Dr. Oktay AHMED

Prof. Dr. Sabina BAKŠIĆ

Prof. Dr. Ekrem ÇAUŠEVIĆ

Prof. Dr. Marija DJINDJIC

Prof. Dr. Osman EMİN

Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN

Prof. Dr. Bilge ERCİLASUN

Prof. Dr. Kerima FILAN

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN

Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL

Prof. Dr. Hamdi HASAN

Prof. Dr. Fadıl HOCA

Prof. Dr. Nazim İBRAHİM

Prof. Dr. Şakir İBRAYEV

Prof. Dr. Mirjana MARINKOVIĆ

Prof. Dr. İsmail PARLATIR

Prof. Dr. Karl REICHL

Prof. Dr. Saim SAKAOĞLU

Prof. Dr. Alfina SIGBATULLINA

Prof. Dr. Gazmen SHPUZA

Prof. Dr. Hatice ŞAHIN

Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN

Prof. Dr. Vladan VIRIJEVIĆ

Prof Dr. Lindita XHANARI LATIFI

Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Nimetullah HAFIZ (Kosova)

Prof. Dr. Tacida HAFIZ (Kosova)

Prof. Dr. Şükrü Halûk AKALIN (Türkiye)

Uzm. Belgin Tezcan AKSU (Türkiye)

Dr. Ferhat ÂŞIKFERKİ (Kosova)

Uzm. Meltem ÂŞIKFERKİ (Kosova)

Prof. Dr. Marija DJINDJIĆ (Sırbistan)

Dr. Ayla HAFIZ KÜÇÜKUSTA (Türkiye)

Mert KARAHODA (Kosova)

Uzm. Daver KRASNİÇ (Kosova)

Uzm. Bedrettin KORO (Kosova)

Dr. Ozan KÜÇÜKUSTA (Türkiye)

Uzm. Ayser LESKOVCİ (Kosova)

Prof. Dr. Hatice ŞAHİN (Türkiye)

Sempozyuma katılabilmek için öncelikli olarak en az 300 kelimeden ve en fazla 7 anahtar kelimeden oluşan bildiri özetinin aşağıdaki tarihlere bağlı kalınarak ve belirtilen yazım kurallarına göre hazırlanarak info@baltam.org adresine gönderilmesi, özetin gönderildiği e postaya kıısaca çalışma yeri ve unvan bilgilerinin eklenmesi gerekmektedir.

Sempozyumun dili Türkçe, Arnavutça, Sırpça ve İngilizcedir.

Katılımcılardan sempozyum katılım ücreti alınmayacaktır. Sempozyuma bir kişi yalnızca bir konuyla başvuruda bulunabilir, ortak başvurular kabul edilmeyecektir.

Bildiri özetleri kör hakem yöntemiyle sempozyum konularına, bilimsel araştırma yöntemlerine uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü açılarından değerlendirilecektir.

Kabul edilen bildiri özeti sahiplerinden tam metin istenecektir. Tam metinler de yine kör hakem yöntemiyle özet ve bilimsel araştırma yöntemlerine uygunluk açısından incelenerek sempozyum programına dâhil edilecektir.

Bildirinin daha önce bir yerde sunulmamış veya yayımlanmamış olması, yayımlanmış bir kitabın, yayımlanmamış dahi olsa bir tezin bölümü, ana başlığı veya alt başlığında işlenmemiş olması gerekmektedir.

Sempozyum bildirileri kitap olarak yayımlanacaktır. Kitapta yer alacak bildirilerin yazarlarına herhangi bir telif ücreti ödenmeyecektir.

Yazım Kuralları

Bildiri metinleri Times New Roman yazı tipinde, 11 punto büyüklüğünde, tek satır aralığında yazılarak hazırlanmalıdır.

Bildiri başlığı, sayfaya ortalanmış, 12 punto büyüklüğünde, kalın, büyük harfler kullanılarak yazılmalıdır. Başlık, kısa ve konu hakkında bilgi verici olmalıdır. Başlığın uzunluğu on iki sözcüğü geçmemelidir. Başlıkların bildirinin içeriğini ve konu alanını yansıtması gerekir.

Bildiri sahibinin adı ilk harfi büyük diğerleri küçük, soyadı ise tamamı büyük harf olmak üzere 10 punto ve ortalanmış olarak başlığın altında verilmelidir. Bildiri sahibinin ünvanıyla birlikte bağlı olduğu üniversitesi, kurumu ve e-posta adresi dipnotta gösterilecektir. Bunun için soyadının hemen sonuna * dipnot işareti konulacak, dipnotun başında yine * işaretinin ardından bilgiler 9 punto olarak sıralanacaktır. Örnek:

*Prof. Dr., Üniversitesi, Fakültesi, Bölümü, adisoyadi@universitesi.edu.tr

Bildirinin başında yaklaşık 300 sözcükten oluşan özet bulunmalıdır. Özetin altında en az üç ve en fazla beş anahtar sözcük bulunmalıdır. Özet ve anahtar sözcükler 9 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.
Bölümler ve Alt Bölümler Birinci düzey ana başlıklar 11 punto, kalın ve düz olmalıdır. Çalışmanın konusu, giriş bölümü içinde açıkça belirtilmelidir. Giriş bölümünü sırasıyla yöntem, bulgular, yorum/tartışma ve sonuç bölümleri izlemelidir. İkinci düzey alt başlıklar 10 punto, kalın ve eğik; üçüncü düzey alt başlıklar 10 punto ve eğik; dördüncü düzey alt başlıklar 10 punto, eğik ve bir sekme içeriden başlamalıdır. Her düzey başlıkta kelimelerin ilk harfi büyük harfle yazılmalıdır.

Dipnot ve Kaynakça Kaynaklar APA (American Psychological Association) standartlarına uygun olarak verilmelidir. Yazılarda dipnot verilmesi gerektiğinde, açıklamalar metin içinde numara verilerek sayfa sonunda belirtilmelidir. Dipnotlar 8 punto, Kaynakça kısmındaki kaynaklar 9 punto olmalıdır.

Şekiller Şekil yazısı şeklin altında ve eğer metnin içinde birden fazla şekil yer alıyorsa numaralı olarak verilmelidir. Şekil yazısının ilk kelimesinin ilk harfi büyük, diğer kelimeleri küçük olarak yazıldıktan sonra eğer şekil bir başka kaynaktan alınmış ise alıntı yapılan kaynağa gönderme yapılmalıdır.

Tablolar Tablolar metin içinde, tablo yazısı tablonun üstünde ve numaralandırılarak verilmeli, içeriği tablo numarasının yanında başlık olarak açıklanmalıdır. Tablo başlıklarının sadece ilk harfleri büyük olarak düzenlenmelidir. Tabloların sağına veya soluna herhangi bir yazı yazılmamalıdır. Tablolar sadece Word programındaki Tablo menüsünden faydalanılarak yapılmalıdır. Tablo başlığı ve içeriği Calibri 9-10 punto büyüklüğünde olmalı ve tek satır hâlinde düzenlenmelidir.

Kaynak Gösterme ve Kaynakça Hazırlama

Genel Kurallar

 • Yazar sayısı altıdan fazlaysa ilk altı yazarın adları künyede verilir, altıncı yazardan sonra “ve diğerleri” ifadesi kullanılır.
 • Kaynağın yayın tarihi bulunmuyorsa en son telif hakkı tarihi verilir. Tarih bilgisi hiçbir şekilde bulunamıyorsa “tarih yok” anlamına gelen “t.y.” kısaltması kullanılır.
 • Yayıma hazırlayan kişinin adından sonra hazırlayan(lar) yerine (Haz.), editör(ler) yerine ise (Ed.) kısaltması kullanılır.
 • Dergi ve kitap adları kısaltılmadan açık bir biçimde eğik olarak yazılır.
 • Bildiri kitapları kitap gibi, bildiri kitabından alınan her bildiri de kitap bölümü gibi belirtilir.
 • Temel başvuru kaynaklarının (ansiklopedi, sözlük, biyografi vb.) belli bir kısmından yararlanılan bilgi kitap içinde bir bölüm gibi aktarılır.
 • Temel başvuru kaynaklarında maddelerin yazarı belli değilse madde adından giriş yapılır.
 • Makale, kitap içinde yayın, bildiri, madde adları tırnak içinde yazılır.
 • Tezlerde tezin adından sonra “Yüksek lisans tezi”, “Doktora tezi” ya da “Sanatta yeterlik tezi” ifadeleri kullanılır. Derecenin verildiği üniversitenin adı ve yeri belirtilir.
 • Yasa ve yönetmeliklerin kaynak gösterilmesi durumunda künye girişi yasanın adıyla yapılır. Yasanın adından sonra ayraç içinde yasanın kabul tarihi (sadece yıl olarak), künye sonunda ise yasanın yayımlandığı kaynağın tarihi (gün, ay, yıl olarak) belirtilir.
 • Elektronik kaynaklarda temel bilgilerin yanı sıra erişim tarihi ve erişim adresi bilgileri de verilir. Elektronik kaynaklarda son güncelleme tarihi yayın tarihi olarak alınır.
 • Mektup, e-ileti, telefon görüşmesi gibi kişisel görüşmelerin kaynakçaya eklenmesi gerekmez, görüşmelere metin içinde gönderme yapılır.

 

KAYNAK GÖSTERME KILAVUZU

(Yazar, editör, çevirmen vb. soyadları tam olarak, adların ilk harfi yazılarak belirtilecektir.)

 

KİTAP

Tek Yazarlı Kitap

Soyadı, A. (Yayın Yılı). Kitap adı. Yayımlandığı şehir: Yayınevi.

Metin içinde gönderme: (Soyadı, Yıl, s.00)

Örnek:

Akalın, Ş. H. (2017). Geçmişten Günümüze Türk Sözlükçülüğü. İstanbul: Elginkan Vakfı

(Akalın, 2017, s.12)

 

Çok Yazarlı Kitap

Soyadı, A., Soyadı, A., Soyadı, A., Soyadı, A., Soyadı, A., Soyadı, A. ve diğerleri. (Yayın Yılı). Kitap adı. Yayımlandığı şehir: Yayınevi.

Metin içinde ilk gönderme: (Soyadı, Soyadı, Soyadı, Soyadı, Soyadı ve Soyadı, Yıl, s.00)

Metin içinde ikinci ve sonraki göndermeler: (İlk Soyadı ve diğerleri, Yıl, s.00)

Örnek:

Erdoğan, N., Şenyurt, O., Dökmeci, V. (2016). Tarihsel Süreç İçinde Bankalar Caddesi (Voyvoda Caddesi) ve Günümüzdeki Yapıları. Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi Vakfı Yayınları.

(Erdoğan, Şenyurt ve Dökmeci, 2016, s.43)

 

Çeviri Kitap 

Yazar, A. (Yayın Yılı). Kitap adı (A. Soyadı, Çev.). Yayımlandığı şehir: Yayınevi. (Kaynak yapıtın yayın yılı).

Metin içinde gönderme: (Soyadı ve Soyadı, Yıl, s.00)

Örnek:

Lehrer, J. (2009). Proust Bir Sinirbilimciydi. (F. B. Aydar, Çev.). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi. (2007).

 

Kitap İçinde Yayın (Bölüm veya Makale)

Yazar, A. (Yayın Yılı). “Yayın adı”. Editör (Haz./Ed.) Soyadı A. Kitap adı. (Kaynağın sayfa sayıları s.00-00). Yayımlandığı şehir: Yayınevi.

Metin içinde gönderme: (Soyadı, Yıl, s.00)

Örnek:

Kerman, Z. (2012). “Ahmet Hamdi Tanpınar ve Servet-i Fünuncular”. Ed. Yetiş K. Edebiyatımızın Zirvesinden Üç İsim Namık Kemal – Ahmet Hamdi Tanpınar – Kemal Tahir. (s.203-210). İstanbul: Elginkan Vakfı.

(Kerman, 2012, s.208)

 

DERGİ MAKALESİ

Tek Yazarlı Makale

Yazar, A. (Yayın Yılı). “Makale adı”. Dergi Adı, Cilt (sayı), sayfa sayıları (s.00-00).

Gönderme: (Soyadı, Yıl, s.00)

Örnek:

Enginün, İ. (2003). “Atatürk’ün Bir Mektubu”. Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, LXXXV (616), (s.350-352).

(Enginün, 2003, s.351)

 

Çok Yazarlı Makale

Soyadı, A., Soyadı, A., Soyadı, A., Soyadı, A., Soyadı, A., Soyadı, A. ve diğerleri. (Yayın Yılı). “Makale Adı”. Dergi adı, cilt (sayı), sayfa sayıları s.00-00.

İlk gönderme: (Soyadı, Soyadı, Soyadı, Soyadı, Soyadı ve diğerleri, Yıl, s.00).

İkinci ve sonraki göndermeler: (Soyadı ve diğerleri, Yıl, s.00)

Örnek:

Akaslan, D., Ernst, F. B., Sarıışık, G. – Erdoğan, S. (2018). “Sanal Gerçeklik Uygulamaları İçin Araştırma ve Eğitim Olanakları”. Turkish Studies, 10 (16), (s.1-20)

(Akaslan, Ernst, Sarıışık ve diğerleri, 2018, s.12)

(Akaslan ve diğerleri, 2018, s.14)

 

BİLDİRİ

Tam Metni Yayımlanmış Bildiri

Yazar Soyadı, A. (Yayın Yılı). “Bildiri Adı”. Editör (Ed.) Soyadı A. Kitap adı (sayfa numaraları). Yayımlandığı şehir: Yayınevi.

Metin içinde gönderme: (Soyadı, Yıl, s.00)

Örnek:

Tezcan, N. (2016). “Divan Edebiyatı Estetiğinde Patrona Hitap”. Ed. Yetiş K. Gelenekten Geleceğe Türk Edebiyatı (513-524). İstanbul: Elginkan Vakfı.

(Tezcan, 2016, s.518)

 

Yayımlanmamış Bildiri

Soyadı, A. (Yıl). “Bildiri adı”. Toplantı Adı, Toplantı Yeri’nde sunulan bildiri.

Metin içinde gönderme: (Soyadı, Yıl)

Örnek:

Akalın, Ş. H. (2018). “Türk Sözlükçülüğünde Tanımlama ve Türkçe Sözlük”. IV. Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, İnkumu’nda sunulan bildiri.

(Akalın, 2018)

 

TEMEL BAŞVURU KAYNAKLARI, RAPOR ve TEZ

Sözlük

Soyadı, A. (Yayın Yılı). Yapıt adı. Yayımlandığı şehir: Yayınevi.

Metin içinde gönderme: (Soyadı, Yıl)

Örnek:

Ayverdi, İ., Topaloğlu, A. (2007). Türkçe Sözlük. İstanbul: Kubbealtı İktisadi İşletmesi.

(Ayverdi, Topaloğlu, 2007, s.363)

 

Ansiklopedi Maddesi

Soyadı, A. (Yayın Yılı). “Madde Adı”. Ansiklopedi adı (cilt, sayfalar). Yayımlandığı şehir: Yayınevi.

Metin içinde gönderme: (Soyadı, Yıl, s.00)

Örnek:

Korkmaz, Z. (2002). “Atatürk ve Dil Devrimi”. Türkler (XVIII, 54-64). Ankara: Yeni Türkiye.

(Korkmaz, 2002, 56)

 

Tez

Soyadı, A. (Yayın Yılı). Tez adı. Yüksek lisans/Doktora/Sanatta yeterlik tezi, Üniversite Adı, Yer.

Metin içinde gönderme: (Soyadı, Yıl, s.00)

Örnek:

Yalçın, S. D. (1998). XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatında Popüler Roman. Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

(Yalçın, 1998, s.348)

 

ELEKTRONİK KAYNAKLAR

Makale

Soyadı, A. (Yayın yılı). “Makale başlığı”. Dergi Adı, cilt, sayı, sayfa numaraları. gg.aa.yyyy tarihinde  http://www.aaaa.edu.tr ağ adresinden erişildi.

Metin içinde gönderme: (Soyadı, Yıl, s.00)

Örnek:

Türkmenoğlu, T. M. (2016). “Ahmed Vefik Paşa’nın Lehce-i Osmânî Adlı Sözlüğünde /ė/ Ünlüsü”. STAD Sanal Türkoloji Araştırmaları Dergisi, II, 4, s.47-56. 28.12.2018 tarihinde http://dergipark.gov.tr/download/article-file/409559 ağ adresinden erişildi.

 

Anonim Ağ Sayfası

Kaynak sayfanın adı. (gg.aa.yyyy). gg.aa.yyyy tarihinde http://ağ adresinden erişildi.

Metin içinde gönderme: (Kaynağın adı, gg.aa.yyyy)

Örnek:

Yayın Tarama Bulgularını Değerlendirme. (25.12.2018). 28.12.2018 tarihinde http://tdk.org.tr/ adresinden erişildi.

(Yayın Tarama Bulgularını Değerlendirme, 25.12.2018)

Bildiri özetlerinin gönderileceği son tarih: 24 Haziran 2024, Pazartesi
Kabul edilen bildiri özetlerinin duyurulması: 19 Temmuz 2024, Cuma (Güncellenmiştir)
Bildiri tam metinlerinin gönderileceği son tarih: 27 Eylül 2024, Cuma
Sempozyumun programının ilanı: 11 Ekim 2024, Cuma
Sempozyumun düzenleneceği tarih 16-18 Ekim 2024