Scroll Top

Prof. Dr. Tacida HAFIZ, “Yılın Kadını ve Yaşam Boyu Hizmet Ödülü”ne layık görüldü


“Zübeyde Hanım” Kosova Türk Kadınları Derneği 20. kuruluş yıldönümü kutlaması kapsamında, Yılın Kadını Ödül Töreni ve Ata Kadınlar Korosu konseri düzenlendi. Bu vesileyle Prof. Dr. Tacida HAFIZ’a “Yılın Kadını Ve Yaşam Boyu Hizmet Ödülü” takdim edildi.

Rumeli’nin en köklü, ilk kadın derneklerinden “Zübeyde Hanım” Kosova Türk Kadınlar Derneği’nin 20. kuruluş yıldönümü vesilesiyle hazırladığı özel jübile ödülleri arasında, toplumumuzun örnek aydın kadını olarak Kosova ve Balkanlar’da Türkoloji’ye, Türk eğitim, bilim, kültür ve sanat hayatına sunmuş olduğu değerli katkılar adına “Yılın Kadını, Yaşam Boyu Hizmet ve Başarı Ödülü”ne derneğin değerli üyesi, BALTAM Eş Başkanı Prof. Dr. Tacida HAFIZ layık görüldü.

“Yılın Kadını, Yaşam Boyu Hizmet ve Başarı Ödülü”ne layık görülen derneğin üyesi, BALTAM Eş Başkanı Prof. Dr. Tacida HAFIZ. 11 Haziran 1946 yılında Sarayevo’da doğ­du. Annesi Bosna’nın Busovaça yöresi şeyhlerinden Ahmet Su­ba­şi­ç’in torunu Zuhra Hanım, babası ise eski Yugoslavya’nın üniversite tah­sili görmüş ilk ressamı Trebinyeli ünlü ressam Şahzudin Zub­çe­viç’­tir. İlk ve orta eğitimini Mostar ve Sarayevo’da ta­ma­mlayan Tacida Hafız, sonraki hayatını 1965 yılında Sarayevo Felsefe Fakültesi Şarkiyat Bö­lü­mün­de okuduğu Türk kültürü ve medeniyetine adadı.

1968 yılında eşi Ni­metullah Hafız’la Evliliğin ardından yaşamına Kosova’da devam eden Tacida Hafız, burada çok sayıda öğrenci yetiştirdi ve Türk okul­la­rı için gerekli Türkçe ders kitapları yayımlanması konusunda büyük ça­ba harcadı. Yugoslavya Türk Edebiyatında isim yapmış de­ğerli aydınlardan Fahri Kaya ile, illüstrasyonları ve içeriğiyle Ko­so­va’­daki ilk özgün Türkçe alfabe ve okuma kitaplarını hazırladılar. Bölgenin Kitap Yayımlama Kurumu’ndaki gö­revi sırasında sorumluluğu altında yayımladığı ders kitabı sayısı top­lam 48’dir.

Priştine Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Di­li ve Edebiyatı Bölümüne Edebiyat Kuramı, Türk Halk Edebiyatı, İslamiyet Öncesi Türk Ede­biyatı, Divan Edebiyatı, Çağdaş Türk Edebiyatı, Ede­biyat Teorileri, Dünya Edebiyatı, Edebiyat Tarihi, Çocuk Ede­bi­ya­tı gibi dersler verdi, Türk Dili ve Ede­bi­ya­tı Bölümünün bütün ders programlarının hazırlanmasında büyük emek­leri geçti.

30 Haziran 1998 yılında Prizren’de kurulan Türkologlar Birliği Yö­netim Kurulu üyeliğine seçildi. Ardından da 30 Mart 2001 yılında Priz­ren’de eşi Prof. Dr. Nimetullah Hafız ile birlikte Balkan Türkoloji Araş­tırmaları Merkezi’ni (BAL-TAM) kurdu ve merkezin müdürlüğü gö­revini üstlendi.

2004 yılında Uluslararası Yeni Pazar Üniversitesi’nde (Internacionalni Univerzitet u No­vom Pazaru) Türk Dili Edebiyatı Bölümünü aç­tı. Bu bölümde eşi Prof. Dr. Nimetullah Hafız ile birlikte onlarca li­sans ve yüksek lisans öğrencisi yetiştirdi. 2013 yılının mayıs ayında yine eşi Prof. Dr. Nimetullah Hafız ile birlikte Karadağ Üni­ver­s­itesi rektörünü ziyaret ederek Türk Dili Edebiyatı bölümünün açıl­ma­sı için girişimlerde bulundular.

Prof. Dr. Tacida Hafız, bilimsel-pedagojik çalışmalarının yanı sı­ra, yurt içi ve yurt dışında (Sarayevo, Priştine, Ankara, İstanbul, Üs­küp, Pecuj, Strazburg, Babadağ-Romanya ve dünyanın birçok ye­rin­de) düzenlenen çok sayıda bilimsel toplantıya, sempozyuma, panele, kon­greye bildirileriyle katılarak, yerli ve yabancı birçok bilim ada­mıy­la iş birliği kurdu, bilgi birikimini geliştirdi. Bu tecrübeleri ışığında Tür­koloji dünyasına bölgede kurumsal bir yapıyla hizmet etme fikrini ortaya attı.

Bunun üzerine 2000 yılında BALTAM – Balkan Türkoloji Araş­tır­maları Merkezi kuruldu. Söz konusu merkezin müdürlüğünü ve son­ra­sında bu merkez çerçevesinde geleneksel olarak düzenlenecek olan Gü­ney Doğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumları Düzenleme Ku­ru­lu­n­un daimi başkanlığını üstlendi. Hâlen BAL-TAM çerçevesinde çıkan bütün yayınların yöneticisi ko­numunda olan Prof. Dr. Tacida Hafız, Kosova Savaşı sonrası eski Yu­goslavya döneminde, Tan yayınevinin çıkardığı Çevren der­gi­si­nin yeniden yayımlanması için eşiyle birlikte çalışmalar yaptı. De­va­mın­da BAL-TAM Türklük Bilgisi Dergisi’ni çıkararak, bu dergi çatısı al­tında Türkoloji araştırmalarına hizmet sundu. Prof. Dr. Tacida Hafız, aralıksız olarak Türkoloji ve onun geniş sa­hasıyla, edebiyat, dil, folklor ve tarih alanlarında bilimsel araştırma ça­lışmalarını sürdürdü. Prizren’deki Divan Edebiyatı sahasında yaptığı çalışmalarıyla, Türk Edebiyatının bugüne kadar bilinmeyen birkaç şaheserini ve şa­i­ri­ni ortaya çıkardı. Kamil Nalbant –Vranezi, Kamil Tosko, Fethi Hafız g­ibi şair ve eserleri üzerine, edebiyat kuramı yöntemleri esaslarına da­ya­narak önemli değerlendirme ve yorumlar getirdi.

Tacida Hafız’ın, edebiyat alanındaki araş­tır­ma­la­rı­nın büyük bir bölümünü aynı zamanda tasavvuf edebiyatı da oluşturdu. Bunun en önem­li nedeni yaşamını sevgi, barış, hoşgörü gibi evrensel değerlere ada­yan Yunus Emre ve onun şiirlerine duyduğu hayranlık oldu.

Bu hayranlık, özenle seçtiği Yunus Emre şiirlerini Boşnakçaya çe­virmesiyle sonuçlandı. Böylece 1992 yılında Priştine’de Tan Ya­yın­ları çerçevesinde Türkçe ve Boşnakça olmak üzere Yunus Emre – Hayatı ve Eserleri adlı kitabı yayımlandı. Ardından da 1993 yı­lın­da birinci, 1995 yılında ise ikinci baskısı olmak üzere Türkçe ve Boş­nakça olarak Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Ya­yın­la­rın­dan Junus Emre, život i djelo isimli eser ortaya çıktı. Bu, Boş­nakçaya çevrilen ilk Yunus Emre kitabıdır.

Prof. Dr. Tacida Hafız bütün bu çalışmaları ne­ti­ce­sinde ulusal ve uluslararası çapta onlarca ödüle layık görülmüş, çok sa­yıda takdir, teşekkür, başarı, katılım belgesi, berat ve plaket almıştır. 2010 yılında Kosova’da yılın başarılı kadını seçilmiş ve Kosova’nın Kadın Değerleri kitabında başarı dolu yaşam öyküsü yer almıştır.

Prof. Dr. Tacida Hafız’a “Yılın Kadını, Yaşam Boyu Hizmet ve Başarı Ödülü”nü veren Zübeyde Hanım Ko­so­va Türk Kadınları Derneği, 20. kuruluş yıldönümünü coşkuyla kutladı. Gecede “Ata Kadınları” Korosu sundukları kon­ser­le büyük beğeni topladı. Sinevizyon gösterisi, halk dansları de­filesi ve derneğin kuruluş yıl dönümüne özgün gösterilerle devam eden program, derneğe katkısı geçenlere hediye ve plaket takdimi ve ai­le fotoğrafı ile tamamlandı. Etkinlik Kosova Kültür Bakanlığı, Yunus Emre En­stitüsü ve Prizren Belediyesinin katkılarıyla düzenlendi.