Neoklasik Divan Şairlerinden Ömer Lütfi : Hayatı ve Eserlerinden Seçmeler - BAL-TAM

KİTAPLAR

Neoklasik Divan Şairlerinden Ömer Lütfi : Hayatı ve Eserlerinden Seçmeler

ÖNSÖZ


Kosova'da Türkoloji alanında günümüze kadar yapılan araştır­malar, taramalar ve derlemeler neticesinde Kosova Türk yazarlan arasında en çok özgün eseri bulunan isimlerden birinin Prizrenli Ömer Lütfî olduğu tespit edilmiştir.

Kosova'da Ömer Lütfî ile ilgili 1955 yılından bu yana pek çok ya­zılar yazılmıştır. Ancak Lütfî'nin, Balkanlarda Türk Divan Edebiyatı­nın Neoklasik Çığın açan şair olmasına rağmen, bir seçme şiirleri kitabından başka eserleri yayımlanmamış, yayımlandığı diğer bir­kaç şiirlerinde de edebi incelemeler yapılmamıştır. Şair bir aydın, bir halk adamı olarak, toplumsal ve siyasi yönüyle ele alınmıştır.

Bu nedenle Kosova Bilim ve Sanat Akademisi ile birlikte Ömer Lütfî'nin tüm eserlerinin yayımlanması girişiminde bulunduk, fakat bu proje günümüze kadar gerçekleştirilemedi. Ömer Lütfî'nin sa­natsal kişiliğine ve şiir sanatına yapılan bu haksızlığı düzeltmek amacıyla 2002 yılında Balkan Türkoloji Araştırmalan Merkezi, Ömer Lütfî'nin tüm eserlerini yayımlama projesini üstlendi. Bu projeyi, bi­rinci baskısı 2004 yılında BALTAM yayınlannda yayınlanan, Neokla­sik Divan Şairlerinden Ömer Lütfî, Hayatı ve Eserlerinden Seçmeler adlı kitabıyla gerçekleştirmeye başlamayı Kurum olarak uygun bul­duk. Bu karan alırken amacımız geniş okuyucu kitlesine bu değer­li Türk şair ve yazarı tanıtmak, bununla birlikte lisede okutulan Türk edebiyatı ders programında bulunan şair Lütfî'nin eserlerini tanıt­makla, öğretmen ve öğrencilerin çalışmalarına destek sunmaktır.

Ömer Lütfî'nin başlıca ve en büyük eseri Divanıdır. İçinde lirik şiirlerini topladığı ve asıl gücünü gazel tarzında ispatladığı bu eseri ni, Osmanlı alfabesinden günümüz Türk alfabesine transkripsiyo­nunu ve edebi tahlilini yapıp, BALTAM'ın Ömer Lütfî'nin Tüm Eserlerinin Yayımlanması Projesi'nin ikinci eseri olarak okurları­mıza sunmaktayız.

Ömer Lütfî'nin D/fanından sonra diğer değerli eserlerinin de gün yüzü görmesi ve okuyucuların eline ulaşması için başlatılan ça­lışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Balkan Türkoloji Araştırma­ları Merkezi olarak, Ömer Lütfî üzerine çalışma gerçekleştiren araş­tırmacıların eserlerini yayımlamaya her zaman hazır olduğumuzu ifade etmeyi bir borç biliyoruz.

Dünya bilimine ve Türkoloji Dünyasına sunmuş olduğu katkıla­rından dolayı, bu değerli çalışmayı gerçekleştiren Prof. Dr. Tacida Hafız'a teşekkür ediyoruz.

Aynca, bu kitabı inceleme ve değerlendirmesini kabul eden ve okuyuculara ulaşmasına katkıda bulunan değerli bilimadamı Prof. Dr. Gönül Ayan ve eşi Prof. Dr. Hüseyin Ayan'a şükranlarımızı suna­rız.

 

BALTAM YAYINLARI KURULU


İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ............................... 7

ÖMER LÜTFÎ'NİN YAŞAMI.......... 9

ÖMER LÜTFÎ'NİN DİVANI .......... 29 

GAZELLER..................................................................... 31

MURABBÂLAR ................................................................. 419

MURABBA ŞARKILAR............................................................ 429

MÜSEDDES.................................................................... 449

TERCÎ-IBEND................................................................... 453

KIT'ALAR ........................................................................ 457

SÖZLÜK....................................................................... 463